ಆರ್ ಜೆ ಸಚಿನ್ ಬನವಾಸಿ

ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ

Share

Sep 29, 2022 - Sep 29, 2022
@ 11:00 am

Add to my calendar

ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರ್ ಜೆ ಸಚಿನ್ ಬನವಾಸಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಫ್ ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Venue
PES University, Ring Road Campus, Bangalore.